Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 • TARAFLAR
 • İşbu sözleşmede SATICI, ilaçlama işlemini; SATICI, ilaçlayan tarafı; ALICI, ilaçlatan tarafı temsil eder.
  Aşağıdaki hükümler siz yani (“ALICI”) ve SEÇKİNER TEKNOLOJİ VE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. (“SATICI”) arasında www.ilaçlat.com Web-sitesi aracılığıyla veya Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/081 Bayraklı/İZMİRadresindeki mağazamızdan alacağınız ilaçlatma hizmetinin tabi olacağı şartları ve hükümleri düzenlemektedir.
  A.  SATICININ BİLGİLERİ
  Şirket Adı-Unvanı          : SEÇKİNER TEKNOLOJİ VE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
  Vergi Kimlik No             :7570471571 
  Adres                               : Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/081 Bayraklı/İZMİR
   
  B.  ALICININ BİLGİLERİ
  Ad,Soyad                         :
  T.C No                             :
  Adres                               :
  Telefon                            :
  3.kişi telefon no               :
  2. KONU
  İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşmenin tarafları kanundan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
  İlaçlama hizmeti SATICI’ nın ait www.ilaçlat.com ( Bundan sonra ‘’WEB SİTESİ’’ ) üzerinden,Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/081 Bayraklı/İZMİRadresindeki mağazamızdan satım yapılması amacıyla akdedilmiştir.      
  3.  SAĞLANAN HİZMETİN YERİ, SÜRESİ ve YAPILMASI
  Alıcı tarafından web sitesi üzerinden sipariş edilen hizmetin şekli ve koşulları ile ödeme şekillerisipariş formunda belirtildiği gibidir.
  Sipariş konusu ilaçlama hizmeti,alıcının talebine göre sipariş verilmesinden itibaren 24 saat ile 1 hafta içerisinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa yapılır. Sözleşme konusu ilaçlama hizmeti, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa yapılacak ise, kişi veya kurulusun ilaçlama hizmetini kabul etmemesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.
  Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ilaçlama hizmetinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, satıcı yedi gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile alıcı’ ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.
  4- ÖDEME VE İADE ŞARTLARI
  Alıcı, satıcıdan satın aldığı ilaçlama hizmetinin bedelini nakit, kredi kartı yahut havale-eft şeklinde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  Ödeme şekli konusunda alıcının seçimlik hakkı bulunmaktadır. Web sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar hizmetlerin bedelidir. Web Sitesinde ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  Alıcı, ilaçlama hizmetini onayladıktan sonra bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
  Sözleşme konusu hizmetin sağlanması için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin alıcı’ nıntercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı hizmetin yerine getirilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  Satıcı,  sözleşme konusu ilaçlama hizmetinin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak yapılmasından sorumludur.
  Satıcının, ilaçlama hizmetinde kullandığı tüm biyosidal ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ürünlerdir. Bu ürünlerin çevre sağlığı haşere kontrolü alanında ruhsatı bulunmaktadır.Satıcının, ilaçlama hizmetinde çalışan tüm uygulayıcılarıbiyosidal ürün uygulayıcı belgesine sahiptir. Uygulamalar konusunda mesleki yeterliliğe sahiptir.
  Satıcı, ilaçlama hizmeti yapıldıktan sonra alıcıya Haşere Kontrol Uygulaması Yasal Bilgilendirme formu ile bilgilendirme yapmaktadır. Bu bilgilendirmede ilaçlama hizmeti doğrultusunda yapılması gerekenleri de içermekte olup, alıcı buna uygun davranmakla yükümlüdür. Uyarılara uygun davranmayan alıcı, ilaçlama hizmetinden ötürü şikayet hakkı, satıcı cezai veya yasal sorumluluk isnat etme hakkı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  Satıcı, ilaçlama hizmetini uygulama esnasında alıcı veyahut yetkili olarak tayin edeceği bir gözetmen eşliğinde yapmaktadır. İlaçlama esnasında huzurda yapılan ilaçlama hizmetine ilişkin o anda belirtilmeyen herhangi bir beyan veyahut itiraz daha sonra kabul edilemez. Bu hususta tüm sorumluluk ilaçlama esnasında gözetmen olarak bulunan alıcı veyahut onun yetkili olarak tayiin edeceği kişidedir.
  Satıcı, mücbir sebepler ile ilaçlama hizmeti sağlanmasını engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde yapamaz ise, durumu alıcı’ ya bildirmekle yükümlüdür.
  Alıcı, web sitesi üzerinden oluşturmuş olduğu sipariş formundaki bilgileri doğru ve gerçeğe uygun vermekle yükümlüdür.
  Satıcı, alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle hizmet sağlayıcı kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
  Alıcı, satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcıya bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  Alıcı, satıcı’ ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran alıcıyı bağlayacaktır.
  Alıcı, ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
  6. CAYMA HAKKI
  Bu sözleşmenin konusu 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cayma ve fesih hakkı kullanılır.
  Alıcı; ilaçlama hizmetine ilişkin mesafeli sözleşmeyi onayladığı tarihten itibaren 24 saat süre içerisinde hiçbir sebep gerekçe göstermeksizin sözleşmede cayma hakkını kullanabilir.
  İlaçlama hizmetinin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa hizmetin yapılmasından itibaren 15 gün içerisinde, satıcıdan almış olduğu hizmet dolayısıyla şikayeti çözülmemiş olursa hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin tekrar ilaçlama hizmeti sunulur. Ancak satıcı tarafından yapılan gerekli uyarılara uymuş olunması koşuluyla alıcı bu hakkını öne sürebilir.
  7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
  Sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranışlar sergilenir ise, alıcı yahut satıcı hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın, her türlü tazmin talepleri saklı kalmak üzere sözleşmeyi derhal feshedebilir.
  Taraflar arasında sözleşme yapıldığı sırada mevcut değilken, sonradan aniden gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen, taraflara kabili isnat olmayan, önlenemeyen, giderilemeyen ve edimini yerine getiremeyen tarafın alternatif kaynaklar, iş sürekliliğini sağlama planları veya başka yöntemlerle önüne geçmesinin mümkün olmadığı, borcun işbu sözleşmeye uygun olarak ifasını imkansız veya ifayı talep etmenin objektif iyiniyet kuralına açık aykırılık oluşturacağı mücbir sebep olarak sayılan nedenlerin ortaya çıkması halinde, iş bu mesafeli satış sözleşmesin’ de belirlenen yükümlülüklerini yerine getiremeyecek olan taraf derhal karşı tarafı durumdan yazılı olarak haberdar edecek aksi halde ifa etmemeden doğan yaptırımlara katlanacaktır. Mücbir sebebin varlığı kendisine bildirilen taraf, objektif iyi niyet kurallarına aykırı olmamak koşulu ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
  8. GİZLİLİK
  Taraflar, sözleşme kapsamında diğer taraf’a ve/veya çalışanlarına dair edinmiş olduğu her türlü kişisel veriyi işlerken 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na uygun davranacağını, bu verileri ilgilinin açık rızası alınmadıkça kendisinden başka hiçbir kurum/kuruluş/kişi ile paylaşmayacağını, sadece kendi yetkili personelleri tarafından, alınan hizmetin amaç ve kapsamı ile sınırlı olmak kaydıyla ve yalnızca bu amaçla kullanılmak için edinileceğini ve süre kısıtlaması altında işlenebileceğini, bunlara uyulmaması nedeni ile diğer tarafa yöneltilebilecek olan her hangi bir idari veya cezai husus olması halinde bu tutarların kendisine rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.TEBLİGAT ADRESLERİ
  Taraflar, işbu sözleşmenin üyelik bilgilerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların, geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  10. UYUŞMAZLIK HALİNDE
  Sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık halinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
  11. YÜRÜRLÜK
  İşbu 4 sayfa 11 Maddeden ibaret Sözleşme ………tarihinde iki nüsha halinde imzalanarak, imza tarihinde yürürlüğe girmiştir
Hemen Ara(0850) 303-5181